Nebuu Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Gizlilik Politikası”), Orkestra Yazılım Bilişim Ltd. (“Şirket”) tarafından Nebuu mobil uygulaması (“Uygulama”) işletilmesi sırasında Uygulama kullanıcıları (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Uygulama’yı kullanımı sırasında elde ettiği kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesi ve kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile açıklamalara yer vermektedir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi veriler işlenmektedir?

Birçok standard uygulamada olduğu gibi Nebuu'da da istatistiksel amaçlı log dosyaları işlenmektedir. Bu dosyalar; belli süreler içinde hangi oyun destesini kaç defa oynadığınız, hangi desteleri satın aldığınız, uygulamayı kullanma süreleriniz, işletim sisteminiz gibi standard bilgileri içermektedir. Log dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar dışında kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir. App Store kullanıcı bilgileriniz, kayıt ettiğiniz videolar bize özellikle e-mail veya sosyal medya aracılığıyla göndermediğiniz sürece elimize geçmemekte ve kayıt edilmemektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri çerçevesinde, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Veri Sahibi’nin sağladığı kişisel veriler Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçları kapsamında; · Veri Sahibi’nin Uygulama’da sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, · Hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan faaliyetlerin doğasından kaynaklanan işlemlerin yerine getirilmesi, · Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması · Şirket’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, · Şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılması, · Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, · Şirket’in iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, · Şirket'in hizmetlerini sağlanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi, · Şirket’in yeni hizmetler geliştirebilmesi, · Şirket’in içerik ve reklamlar dâhil olmak üzere kişiselleştirilmiş hizmetler sağlayabilmesi, · Şirket’in performansının ölçülebilmesi · Kullanıcılar ile iletişim kurulabilmesi ve kullanıcılar ile kamuoyunun korunabilmesi.

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları kapsamında; · Şirket’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası kapsamında Şirket’in sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda Veri Sahibi’ne gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Veri Sahibi’nin Uygulama üzerindeki tecrübesinin iyileştirilmesi (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.), Veri Sahibi’ne yönelik kişiselleştirilmiş içeriklerin sunulması, · Veri Sahibi’nin talep ve/veya şikâyetlerinin takibi, · Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası · Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, Veri Sahibi’nin kişisel verileri Şirket tarafından Veri Sahibi’nden ayrıca bir rıza almaksın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir: · Kanunlarda açıkça öngörülmesi, · Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, · Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, · Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, · Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, · Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, · Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, · Kazananlara ödüllerin ulaştırılması amacı ile bağlantılı olarak, kişisel verilerin yarışma sponsoru olan üçüncü kişiler; ticari faaliyetlerin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olmak üzere ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesiyle sınırlı olarak Şirket’in iş ve çözüm ortakları; Şirket’e reklam verenler; gelecekte gerçekleşebilecek analitik servislerden faydalanmak isteyenler; performans ölçümünü sağlayan kurumlar; ödül sağlayacak üçüncü kişiler; tedarikçi ve servis sağlayıcıları; araştırma firmaları; hukuki talepler halinde ilgili merciiler ve iştirakleri ile paylaşılmasının gerekli olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere Şirket, analitik amaçlı kullanılan segmentasyon ve pazarlama amaçlı çerezler de dahil olmak üzere çerezler (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere cihaza gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi veya cihaz hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini ve/veya mobil uygulamaları zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini ve/veya mobil uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı gibi kullanıcı davranışlarının tespitine yönelik istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Uygulama’nın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, · kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, · kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve · kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Uygulama üzerinden başka internet sitelerine ve uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeyeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden dolayı server’larının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.